Postanowienia ogólne

Sklep internetowy makramasklep.pl prowadzony jest przez firmę Monika Balana Marketing Paint, ul. Lipowa 4A (Kozierów), 32-091 Michałowice, prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 6783078807 REGON 122964717. Dane kontaktowe – adres e-mail: kontakt@makramasklep.pl, nr telefonu: 886-533-643.

Definicje

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Balana Marketing Paint.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.makramasklep.pl.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Produkt– dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a sprzedającym.

Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu- umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Składanie zamówień

Zamówienia przyjmowane są drogą mailową, telefoniczną bądź poprzez poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Zamawiać można zarówno widoczne w sklepie produkty o określonych już cechach, takich jak rozmiar, kolor czy wzór, ale i indywidualne projekty, dostosowywane do gustu klienta. W tym celu należy skontaktować się z właścicielem sklepu i dokonać ustalenia wyglądu, rozmiaru a także ceny produktu. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem i wiąże się z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.Klient zobowiązuje się do przesłania na konto Sprzedającego umówionej uprzednio kwoty – może być to suma całego zamówienia bądź zadatek. W przypadku wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie złożonego już zamówienia lub wpływają na jego opóźnienie, Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia klienta, ustalenia nowego terminu realizacji zamówienia lub zwrotu zapłaconych kosztów, pod warunkiem, że to Sprzedający ponosi winę za niemożność wykonania projektu.

Wysyłka

Wysyłka odbywa się wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Paczkomatów InPost, Kuriera InPost, kuriera DHL lub kuriera DPD, a koszt przesyłki jest zgodny z aktualnym cennikiem firmy kurierskiej. 

Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów dostępnych w sklepie wynosi 72h od momentu dokonania wpłaty na konto Sprzedającego. Produkty wykonywane na zamówienie realizowane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu dokonania opłaty lub w innym terminie ustalonym między Sprzedawcą a Kupującym. Jeśli z nieprzewidzianych powodów przesyłka opóźni się, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Klienta.

Zwroty i reklamacje

Istnieje możliwość dokonania zwrotu zamówionego produktu bez podania konkretnej przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania produktów, które zostały przez klienta zniszczone, uszkodzone bądź w jakikolwiek sposób użytkowane. Koszty odesłania towaru do sklepu pokrywa Kupujący. Aby dokonać zwrotu produkt w stanie idealnym należy zapakować do odpowiednio zabezpieczonej paczki. Paczkę należy zaadresować na adres: Monika Balana, ul. Lipowa 4A, 32-091. Zwrot kosztów zostanie dokonany przelewem na konto wskazane w formularzu zwrotu, w ciągu 10 dni roboczych. 

Klient ma prawo do reklamacji towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się od zgłoszenia tego faktu mailowo, telefonicznie bądź pisemnie na adres firmy. Konieczne jest nadesłanie zdjęć pokazujące np. uszkodzenie towaru. Twórca zapewnia rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta twórca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

Płatności

Płatności za zakupiony towar należy dokonać przy pomocy PayPala lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 43 1050 1445 1000 0091 4157 3569. 

Polityka prywatności

Dane Klientów sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym. Korzystanie ze sklepu internetowego www.makramasklep.pl oznacza akceptację powyższego Regulaminu i Polityki Prywatności.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych). W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Regulamin sklepu internetowego www.makramasklep.pl wchodzi w życie z dniem 27.02.2021